Direct Epitaxial Integration of the Ferromagnetic Semiconductor EuO ...

Dmitry V. Averyanov*, Yuri G. Sadofyev, Andrey M. Tokmachev,. Alexey E. Primenko, Igor A. Likhachev and Vyacheslav G. Storchak. National Research Centre ...

Direct Epitaxial Integration of the Ferromagnetic Semiconductor EuO ... - Связанные документы