View PDF Version - RSC Publishing - The Royal Society of Chemistry

16 Apr 2019 ... 2D ferromagnets1. Andrey M. Tokmachev, Dmitry V. Averyanov, Alexander N. Taldenkov,. Oleg E. Parfenov, Igor A. Karateev, Ivan S. Sokolov.

View PDF Version - RSC Publishing - The Royal Society of Chemistry - Связанные документы